Logo bez napisu-b_700
Komunikaty

 

WALNE ZEBRANIE
KONFEDERACJI NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI KRAKOWA
CRACOVIA URBS EUROPAEA

 

ZARZĄD KONFEDERACJI

 

INNE KOMUNIKATY I INFORMACJE ARCHIWALNE

 1. Jak wstąpić do Konfederacji?
 2. W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 października 2007 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły"; Konfederacja przedłożyła wnioski do planu (wraz z pismem przewodnim).
   
 3. W dniu 21.11.2007 na Walnym Zebraniu Konfederacji został wybrany Zarząd Konfederacji, Komisja Rewizyjna oraz Rada Konfederacji.
   
  • Skład Zarządu:
   • Prezes: Jarosław Żółciak
   • Wiceprezes: Mariusz Waszkiewicz
   • Skarbnik: Andrzej Madej
     
  • Skład Rady Konfederacji:
   • Przewodniczący: Zbigniew Beiersdorf
   • Sekretarz: Zofia Lewicka-Depta
   • Członkowie: Mikołaj Kornecki, Paweł Kubisztal, Konrad Myślik, Kazimierz Walasz, Urszula Wędzony.
     
  • Skład Komisji Rewizyjnej:
   • Przewodniczący: Jerzy Grela
   • Członkowie: Barbara Bukowska, Waldemar Zych
     
 4. W dniu 14 czerwca odbyła się inauguracyjna konferencja „Cracovia Urbs Europaea”. Wszystkim naszym drogim Gościom dziękujemy serdecznie za przybycie i uczestnictwo. Więcej informacji o konferencji zamieścimy niebawem. ZOBACZ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
   
 5.  Zgodnie z informacją podaną na konferencji, wskazujemy poniżej link do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego PE 371.854v02-00 A6-0233/2006 w sprawie strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego (2006/2061(INI)):

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0233+0+DOC+XML+V0//PL

  Na wstępie projektu przytoczone są akty i dokumenty Parlamentu, związane z tym tematem.
 6. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakrzówka (zobacz tekst)
   
 7. Wnioski CUE w związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 7 marca 2008 o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa: pismo przewodnie, wnioski dotyczące przyrody, wnioski dotyczące zabytków, aneks w sprawie Twierdzy Kraków, wnioski dotyczące systemu komunikacji.
   
 8. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru Zesławice (zobacz tekst)
   
 9. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru "Osiedle Przegorzały": tekst, rysunek
   
 10. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru Kliny Południe: tekst, rysunek. Dołączyliśmy też kopię wniosku o wpisanie obszaru „Łąki Kobierzyńskie” do sieci Natura 2000 – tekst, mapa
   
 11. Wnioski i uwagi CUE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa (zobacz tekst)
 12. 28.10.2009 Zapraszamy na konferencję O GOSPODAROWANIU NASZĄ PRZESTRZENIĄ W DZIELNICY
  ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
 13. Działając na podstawie §23 Statutu, zwołujemy Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa „Cracovia Urbs Europaea” w dniu 16 listopada 2009 r., o godzinie 18.00, w siedzibie Muzeum Inżynierii Miejskiej, w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15
 14. 21 listopada 2009 zapraszamy na konferencję. PUBLICZNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE
 15. ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ O Gospodarowaniu Przestrzenią w Nowej Hucie 18.12.2009
 16. ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ, 18.05.2010, Przestrzeń Publiczna w Podgórzu
 17. ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ’ 24.06.2010, „O gospodarowaniu nasza przestrzenią – Błonia Krakowskie”
 18. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru Bulwary Wisły (PDF, 350KB)
 19. 20.10.2010 WALNE ZEBRANIE KONFEDERACJI NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI KRAKOWA CRACOVIA URBS EUROPAEA
 20. Zaproszenie na konferencję “O ochronę Krzemionek Podgórskich”, 25.10.2010
 21. Zaproszenie na konferencję “Jakość krajobrazu i przestrzeni publicznej Krakowa”, 27.10.2010
 22. Zapraszamy do udziału w XVII Otwartym Forum Dyskusyjnym Urbanistów Czy utraciliśmy Tożsamość Krajobrazową Krakowa, 29.11.2010
 23. Zapraszamy do udziału w konferencji - 29.11.2010. Wschodnia Część Krakowa - Gorszy Kraków?
 24. Zapraszamy do udziału w konferencji - 7.12.2010 Mieszkańcy wobec przestrzeni publicznych Krakowa
 25. Zapraszamy do udziału w konferencji - 28.12.2010. O ochronę Doliny Wilgi
 26. Kazimierz Walasz, Jak chronić Kraków przed powodzią i lokalnymi podtopieniami?
 27. Kazimierz Walasz, Ochrona środowiska przyrodniczego Krakowa, a problem lokalizacji spalarni
 28. Wytyczne CUE dla potrzeb opracowania projektowego terenu kopca Krakusa i jego sąsiedztwa (oraz pismo przewodnie)
 29. Wnioski CUE w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Rejon Cmentarza Podgórskiego", "Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty", "Stare Podgórze – Krzemionki", "Stare Podgórze – Czyżówka", "Stare Podgórze – Mateczny", "Stare Podgórze – Kalwaryjska", "Stare Podgórze – Limanowskiego"
 30. Pismo do TnROP w związku z rozstrzygnięciem WSA w sprawie tzw. „Szkieletora” (pismo CUE zostało podane do wiadomości prasy w Krakowie)
 31. Wnioski CUE w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego"
 32. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krasickiego-Orawska"
 33. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru "Bulwary Wisły"
 34. Stanowisko CUE w związku ze Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Kobierzynie.
 35. Uwagi CUE w związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Wschód"
 36. 26 listopada 2012 r. Walne Zebranie Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea
 37. Stanowisko i postulaty CUE w sprawie działek przy ul. Karmelickiej (na tyłach Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej) - 2013-02-21
 38. Uwagi CUE w związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły"
 39. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Kalwaryjska"
 40. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Limanowskiego"
 41. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Mateczny"
 42. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Cmentarza Podgórskiego"
 43. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty"
 44. Uwagi CUE w związku z powtórnym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka wschód"
 45. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lubomirskiego - Beliny-Prażmowskiego"
 46. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Czyżówka"
 47. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Krzemionki
 48. Uwagi CUE w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa
 49. Uwagi CUE w związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa
 50. Opinia CUE w związku z koncepcją rewitalizacji Rynku Podgórskiego (z dn. 2014-05-07)
 51. (2014-11-17) - Dotyczy: I. ogłoszenia Prezydenta miasta Krakowa z dnia 24 października 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"; II. zmiany ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa
 52. (Luty 2016) Pożegnanie arch. Marii Chromik-Wolak, Członka Zarządu CUE
 53. (9 maja 2016) - Dotyczy: ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły II".
 54. (7 lipca 2016) - Dotyczy: ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny".
 55. (15 lipca 2016) - Dotyczy: ogłoszenia o II etapie konsultacji „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030
 56. (12 listopada 2016) - Dotyczy: ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
 57. (17 listopada 2016) - Dotyczy: ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry".
 58. (2016-12-12) - Dotyczy: Ogłoszenia Prezydenta miasta Krakowa z dnia 21 października 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
 59. (17 maja 2017) - Dotyczy: ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 7 kwietnia 2017 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
 60. (19 maja 2017) - Dotyczy: ogłoszenia o III etapie konsultacji „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”
 61. (7 czerwca 2018) - Stanowisko (opinia) Zarządu CUE wobec zespołu dawnego kościoła św. Jadwigi Śląskiej, klasztoru oraz szpitala ubogich zakonu Bożogrobców na Stradomiu

   

© 2007-2018 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE