Logo bez napisu-b_700
Walne Zebranie 11.2009
[Start] [Komunikaty] [Walne Zebranie 11.2009]

Działając na podstawie §23 Statutu, zwołujemy Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa „Cracovia Urbs Europaea” w dniu 16 listopada 2009 r., o godzinie 18.00, w siedzibie Muzeum Inżynierii Miejskiej, w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15 –

Zarząd Konfederacji:Jarosław Żółciak, Mariusz Waszkiewicz, Andrzej Madej

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Rady Konfederacji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 4. Przedstawienie opinii Rady na temat działalności zarządu
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat działalności zarządu
 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu
 7. Wolne wnioski.
 8. Propozycje uchwał Walnego Zebrania i głosowanie nad propozycjami uchwał (w tym Ustalenie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej)
 9. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami zmiany statutu Konfederacji
 10. Zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej
 11. Wybór komisji skrutacyjnej
 12. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Konfederacji
 13. Wybory Zarządu Konfederacji
 14. Zamkniecie obrad


Propozycje zmiany statutu (projekt Zarządu)

§ 26

 1. Zarząd powołany jest do kierowania bieżącą działalnością Konfederacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Konfederacji na zewnątrz.
 2. Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem.
 3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Konfederacji.
 4. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób – w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej składu zarządu .
 7. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Konfederacji.

§ 37

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Konfederacji podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych potrzebne są podpisy dwóch osób prezesa, wiceprezesa, skarbnika, lub pełnomocnika upoważnionego przez Zarząd.
 3. Dla ważności innych pism i wystąpień możliwa jest reprezentacja prezesa lub wiceprezesa lub pełnomocnika upoważnionego przez zarząd.
   


Projekt Zarządu z zaznaczonymi zmianami w stosunku do aktualnej wersji dostępny jest tutaj ... (PDF)


 

© 2007-2013 Konfederacja Cracovia Urbs Europaea. Data ostatniej modyfikacji: 4 sierpnia 2018
CUE składa podziękowania | Kontakt i jak przystąpić do CUE